Herbert George Wells

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Herbert George Wells
Herbert george wells1.jpeg
Data i miejsce urodzenia 21 września,1866
Bromley
Data i miejsce śmierci 13 sierpnia 1946
Londyn
Narodowość Anglia
Ważne dzieła Wojna światów
Strona domowa
Herbert george wells2.jpeg
Herbert george wells6.jpeg
Herbert george wells4.jpeg
Herbert george wells5.jpeg

Hugo Gernsback, autor określenia science fiction, definiując je i określając program swojego pisma SF napisał, że chodzi mu o ta­kie opowieści, jakie tworzyli Jules Verne, Edgar Allan Poe i Herbert George Wells.

Wells był najbardziej poważanym pisarzem z tej trójki (swoje najsłynniejsze po­wieści fantastyczne napisał zresztą w pier­wszych dziesięciu latach kariery, potem zwrócił się w stronę powieści obyczajowej i historyczno-politycznej); pisarstwo przy­niosło mu nie tylko sławę, ale i bogactwo, był podziwiany przez czytelników całego świata, przez takich pisarzy jak T. S. Elliot czy Joseph Conrad.

Herbert George Wells urodził się 21 wrześ­nia 1866 roku w Bromley (hrabstwo Kent) w ubogiej rodzinie. Ojciec pracował w ogrodnictwie i dorabiając grą w krykieta, a gdy to nie wystarczało, matka Wellsa musiała znaleźć pracę jako przełożona służby w majątku Up Park. Skomplikowane złamanie i długotrwałe unieruchomienie w gipsie spowodowało, że chłopiec zetknął się z książkami, których w majątku było wiele i ten przypadek odmie­nił jego życie.

Spis treści

Życiorys

W szkole podstawowej młody Wells dał się poznać jako pilny uczeń, dał też wyraz swoim literackim zainteresowaniom redagując szkolną gazetkę; niestety, trudna sytuacja fi­nansowa rodziny zmusiła go do podjęcia pra­cy zarobkowej. W wieku 14 lat terminował już w sklepie w zawodzie sukiennika, przez pe­wien czas pracował też jako pomocnik farma­ceuty w aptece.

Samokształcąc się uzyskał w tym czasie kwalifikacje pomocnika pedagoga w wiejskiej szkole w Wookey. Tu znacznie powiększył swoją wiedzę w takich dziedzinach jak geolo­gia, chemia czy matematyka. Na egzaminach uzyskiwał najwyższe noty, zaproponowano mu więc stypendium w Normal School of Science, gdzie wykładał biologię wielki propa­gator darwinizmu Tomasz Huxley. Stypen­dium (angielskie władze oświatowe stawiały wówczas nieśmiało na kształcenie przyszłych pedagogów nauk ścisłych, zdominowanych przez pedagogów niemieckich) było bardzo skromne, Wells żył w warunkach skrajnego ubóstwa. Cały czas rozwijał swoje zaintereso­wania, redagując studencki „Science Schools Journal”, w nim właśnie ukazała się w 1988 roku (Wells miał 22 lata) pierwsza i surowa we­rsja Wehikułu czasu.

Z uczelni Wells musiał zrezygnować (osią­gał słabe wyniki w przedmiotach, które go nie interesowały) i podjął pracę w szkole w Wrexham. Skończyło się to dlań dość pe­chowo: w trakcie zajęć sportowych doznał zmiażdżenia nerki, a przy okazji leczenia stwierdzono początki gruźlicy. Po okresie re­konwalescencji Wells wrócił do Londynu, gdzie w latach 1890-1893 pracował w szkole korespondencyjnej przygotowującej do egza­minów testowych w innych szkołach. Z tej pracy zrodziła się pierwsza publikacja książkowa Wellsa – „Podręcznik biologii” (1893). Jego sytuacja finansowa poprawiła się, w 1891 roku poślubił daleką kuzynkę, Izabelę Ma­rię. Stosunki między małżonkami nie układały się dobrze, a gdy Wells poznał na zajęciach szkolnych Amy Catherine Robbins, rozszedł się z żoną i od 1894 roku rozpoczął życie z Amy w niezalegalizowanym związku.

Rozwijająca się choroba płuc zmusiła go do zrezygnowania z pracy w szkole; podjął wówczas trudną decyzję wyżycia jedynie z pi­sarstwa. Jego artykuły filozoficzne, a później zwykłe dziennikarskie teksty o życiu i codzienności, zyskały mu pewien rozgłos i uznanie. Wrócił też do pomysłu Wehikułu czasu, który opublikował wreszcie w 1895 roku.

Twórczość

Takie powieści nazywano wtedy romansa­mi naukowymi, jednak dla Wellsa fantastyka miała od początku charakter czysto instru­mentalny. Jego twórczość, niosąca fabuły inte­resujące czytelnika, szybką akcję, miała też warstwę symboliczną i pomimo otoczki SF opowieści te pełne były odnośników do rze­czywistości, wskazówek i pytań natury moral­nej czy filozoficznej.

Był bowiem Wells człowiekiem swoich czasów, przełomu XIX i XX wieku, począt­ków nowej ery. Imperium Brytyjskie przeży­wało apogeum swego rozkwitu, ale na jego fasadzie pojawiły się pierwsze rysy i oznaki rozpadu. Powoli kończyły się czasy dostatnie­go i spokojnego panowania królowej Wiktorii. Rozwijał się przemysł, co rusz powstawały nowe wynalazki zmieniające nie do poznania oblicze świata – radio, telefon, automobil, ae­roplan, elektryczność; koleje żelazne pokryły siecią całą Europę. Przemysł spowodował nie­słychany rozwój miast, zanieczyszczenie śro­dowiska i zmianę krajobrazu, powstanie klasy robotniczej i nowe problemy społeczne. Ro­dziły się nowe, rewolucyjne idee i ruchy. Od­krycia astronomów pokazały naszą małość wobec ogromu wszechświata, geologia i teoria ewolucji pokazała zaś, jak daleką drogę czło­wiek ma już za sobą.

Tak przeogromne zmiany musiały wzbu­dzić niepokój o los człowieka i całego świata. Schyłek wieku, fin de siècle, rodzi często po­glądy katastroficzne, apokaliptyczne, co znaj­duje odbicie i w literaturze, poprzez powsta­nie utworów opisujących upadek starych porządków, dramat okresu przejściowego i świetlaną, utopijną przyszłość tych, co przetrwają. Zwłaszcza w Anglii, ukojonej dostat­kiem długich rządów Wiktorii, powstało wiele takich, kasandrycznych w wymowie utworów, autorstwa Chesneya, Fortha czy Jefferiesa. Wells zgadzał się, że nadchodzi czas wielkich zmian, tym bardziej, że brytyjską gospodarkę nawiedzały od lat 60. XIX wieku cyklicz­ne i coraz cięższe kryzysy. W odróżnieniu jednak do wielu swoich kolegów po piórze, nie miał złudzeń co do przyszłości. Dość powszechna dla fin de siècle aura przygnębienia spowodowała, że jego pierwsze utwory przepełniał pesymizm.

Powieści i opowiadania fantastyczne pisał Wells przez całe swoje życie, ale najwięcej i wszystkie najważniejsze stworzył w ciągu 10 lat od opublikowania Wehikułu czasu w 1895 roku. A zrobił to tak dobrze, że pra­ktycznie podjął i wnikliwie spenetrował prawie wszystkie największe tematy współ­czesnej science fiction: podróż w czasie, niewidzialność, miniaturyzację i powiększanie, podróże międzyplanetarne, obce cywilizacje i ich inwazję na Ziemię, sztuczne istoty, hi­bernację itd.

Wehikuł czasu to opowieść o wynalazcy maszyny umożliwiającej podróż w czasie. Wraz z bohaterem poznajemy wellsowską wizję przyszłości ludzkości. Dał w niej wyraz swojemu pesymizmowi – w odległej o tysiące lat przyszłości ludzka cywilizacja chyli się ku upadkowi, podzielona na dekadenckich, zdziecinniałych Elojów, zamieszkujących powierz­chnię planety i barbarzyńskich Morloków ży­jących w podziemiach. Powieść przyniosła au­torowi czytelniczy sukces, Wells ostro zabrał się do pracy i już w 1896 roku ukazała się Wyspa doktora Moreau, zaraz potem Niewidzialny człowiek (1897), Wojna światów (1898), Gdy śpiący się zbudzi (1899) i Pierwsi ludzie na księżycu (1901).

Wyspa doktora Moreau opowiada o wy­nalazcy, który nie bacząc na moralne i spo­łeczne aspekty swoich badań, przy pomocy chirurgicznych i genetycznych zabiegów tworzy ze zwierząt istoty rozumne, człekopodobne. Lecz natura broni się przed taką ingerencją, po­wstają wynaturzenia potęgujące cierpienia pa­cjentów nieodpowiedzialnego uczonego.

Problematyka odpowiedzialności za swoje czyny przez wynalazców, uczonych i w ogóle przez człowieka jest także osią „Niewidzial­nego człowieka”. Wynalazca Griffin dokonuje doniosłego odkrycia „niewidzialności”, lecz nie pragnie podarować go ludzkości, a wykorzys­tuje do własnych celów, zdobycia władzy i bogactwa, co kończy się dlań tragicznie.

Wojna światów to najsłynniejsza po­wieść Wellsa; doczekała się licznych adaptacji filmowych i radiowych, w tym słynnej audy­cji Orsona Wellesa w 1938 roku, która wzbu­dziła autentyczną panikę w Nowym Jorku i świetnego filmu George’a Pala z 1953 roku. Wells postawił w niej pytania o konsekwencje nadmiernego rozwoju techniki wojennej, w wyniku czego może dojść do wojny totalnej i masowej zagłady ludności cywilnej. Jakże trafne były przewidywania Wellsa! W po­wieści opisuje gazy trujące, wyrzutnie pro­mieni (laser), a więc wynalazki, które pojawią się wiele lat później. Po raz pierwszy pojawił się też temat inwazji Obcych na Ziemię, ludzkość jest wobec nich całkiem bezbronna, do­piero sama przyroda staje w obronie człowie­ka. Do dzisiaj jest to jedna z najlepszych ksią­żek science fiction.

Do problematyki podróży w czasie powró­cił HGW w powieści Gdy śpiący się zbudzi. Tym razem autor przeniósł nas w bliższą przyszłość, w XXII wiek, ale nie mniej przera­żającą niż w „Wehikule czasu”. A z pewnością bardziej wizjonerską i proroczą. Oto bowiem człowiek odsunął się od przyrody i zamknął w miastach – molochach, tętniących życiem, pełnych zgiełku i trujących wyziewów z fa­bryk. Człowiek nie liczy się jako jednostka, jego siły i życie podporządkowane są masom. Dzieci przychodzą na świat w wielkich inkubatorach, w mechanicznych żłobkach nie po­znają matczynej opieki. Fabryki są zepchnięte do podziemi, a rządzące elity zabawiają się w parkach uciech. Ta powieść to pomost łą­czący współczesność Wellsa z jego apokaliptyczną wizją końca świata w „Wehikule czasu”. „Gdy śpiący się zbudzi” wywarła spory wpływ na twórców słynnych antyutopii: Zamiatina, Huxleya czy Smolarskiego, wpływ tej powieści widać także w słynnym filmie Fritza Langa „Metropolis”.

Serię klasycznych powieści SF w twór­czości Wellsa kończą Pierwsi ludzie na księżycu. To kolejna antyutopia, mroczna i pesy­mistyczna wizja społeczeństwa podzielonego na ściśle wyspecjalizowane grupy zawodowe. Indywidualne potrzeby jednostki w ogóle się nie liczą.

Pierwsi ludzie… kończą także pierwszy etap twórczości Wellsa, etap przepełniony nie­wiarą w pomyślne jutro. Mija rok 1901, rozpo­czyna się nowy wiek, nowa era i Wells staje doń jakby odmieniony.

W 1901 roku wydaje Wizje przyszłości zawierające jego futurystyczne przewidywa­niu dotyczące rozwoju ludzkości. Przewidział w nim dziesiątki, a nawet setki wynalazków, które ułatwią nam życie (od motoryzacji po kuchenki elektryczne z termostatem), przewidział rozwój średniej klasy kapitalistycznej, pośredniej pomiędzy robotnikami a właścicielami (middle class), przewidział powstanie organizacji gospodarczej typu EWG, która pod koniec XX wieku połączy tworzące je państwa w jeden organizm(!!!). A wszystko to „wiedział” przed wybuchem wojen świato­wych, powstaniem Ligi Narodów czy ONZ.

Wellsa odmieniło nie to, że zapowiadany przez fatalistów, wraz z końcem wieku, zmierzch świata nie nastąpił, lecz to, że uznał za swoje powołanie wskazywanie dróg, które poprowadzą ludzkość ku lepszej przyszłości, a nie przestrzeganie przed złem i upadkiem. Swój program zawarł w innym traktacie-eseju: „Nowoczesnej utopii” z 1905 roku. Ludz­kości przewodzą w niej „samurajowie”, arys­tokraci umysłu, ludzie praktyczni i postępują­cy zgodnie ze wskazaniami nauki. Istnieje w utworze także kategoria ludzi o najniższych kwalifikacjach, którym zabrania się posiada­nia potomstwa i żyjących w skrajnej nędzy. Wells odmówił im posiadania jakichkolwiek praw, uważał, że tylko w ten sposób po­wstrzyma się zalew nędzy.

W 1906 roku napisał W dni komety, gdzie przelatująca w pobliżu naszej planety kometa wyzwala we wszystkich ludziach same dobre siły i pragnienia, a dobrobyt staje się po­wszechny. Wells doskonale zdawał sobie spra­wę, że wszelkie zło i słabość ludzi tkwi w ich umysłach i tylko przebudowując te umysły, dokonując w nich radykalnej zmiany można oczekiwać poprawy warunków bytowania i rozkwitu cywilizacji.

Na kilka lat przed wybuchem pierwszego światowego konfliktu zbrojnego Wells opubli­kował kilka utworów, w których w wizjonerski sposób przewidział rozwój techniki wojen­nej. W opowiadaniu „Pancernik na lądzie” (1903) przewidział powstanie broni pancernej, a w „Wojnie w przestworzach” (1908) wojnę totalną prowadzoną przy pomoce sił powie­trznych, pancernych, dalekosiężnej artylerii, gdzie całe rejony przemysłowe i miasta legną w gruzach.

W 1914 roku w „Świecie wyzwolonym” uzupełnił tę wizję wprowadzając sztaby eks­pertów kierujące dalekimi operacjami wojsko­wymi i bombę atomową – broń ostateczną. I tu proroczo przewidział, że taki wynalazek prze­razi ludzkość, która w obliczu totalnej zagłady dogada się i rozpocznie współpracę.

W jednej z najlepszych swoich książek, utopii Ludzie jak bogowie (1923), Wells opisał obce społeczeństwo doskonałe, w które wdziera się przypadkiem grupa ziemian za­chowujących się jak neandertalczycy w kraju cywilizowanym.

Ostatnim utopijnym i niezwykle proro­czym utworem Wellsa jest „Kształt rzeczy przyszłych” (1933), w którym „wynalazł” świat alternatywny czy - jak kto woli - historię spekulatywną. Historię, w której przewidział – a był to rok 1933, ale przed dojściem Hitlera do wła­dzy – wybuch II wojny światowej w dniu 5 stycznia 1940 roku (!) w wyniku sporu polsko-niemieckiego o Gdańsk!! Czytając teraz Wellsa powtórnie, miałem wrażenie, że wizjoner z Kentu miał przecieki od stwórcy lub nie­widzialnych podróżników w czasie.

Wszystkie utopie Wellsa w jednym różni­ły się od słynnych utopii jego poprzedników. Tamte (Bacon, More) były przepełnione rustykalizmem, opinią, że tylko praca z ziemią, w zgodzie z naturą wiedzie do dobrobytu.: U Wellsa są to utopie stechnicyzowane, przy­wiązujące dużą wagę do gospodarki kapitalistycznej.

Inna twórczość

Równocześnie z powieściami SF Wells pi­sywał powieści obyczajowe, rozpoczynając od The Wheels of Fortune w 1896 roku. Opowiadał w nich o sprawach codziennych, powieści te często były oparte na wydarzeniach z życia samego autora. Bohaterami tych utworów byli zwykli ludzie, sprzedawcy sklepowi, studenci. Powoli proza Wellsa ewoluowała zresztą w stronę traktatów moralno-obyczajowych, politycznych. Wśród nich jeden ma charakter fantastyczny: Sen (1924), w którym wiek XX zostaje opisany z perspektywy wieku czterdziestego. Szczyt działalności edukacyjno-moralizatorskiej Wellsa przypadł na traktat Historia świata (1920). Zawarł w nim, z racji objętości, bardzo uproszczone, własne widzenie historii Ziemi i człowieka, rozpoczynając od powstania planety po rewo­lucję w Rosji. Książka zdobyła wielką popularność, wokół niej toczyły się zażarte spory nic tylko w środowiskach akademickich.

W końcowej fazie życia, schorowany Wells, piszący już rzadko, powrócił do mło­dzieńczego pesymizmu i niewiary. W ostatnim swoim dziele, broszurze „Umysł u kresu drogi” (1945), dał wyraz swojej rozpaczy i nie­wiary w postęp ludzkości. Cóż, właśnie zakoń­czyła się najokrutniejsza z wojen, ziściło się wiele jego przepowiedni, Churchill w Fulham zapowiadał nadejście „zimnej wojny”.

Herbert George Wells zmarł w 1946 roku. Jego pisarstwo przyniosło mu majątek i wie­lkie uznanie współczesnych, tłumaczono je na wiele języków świata. Także w Polsce, gdzie przed wojną miał mnóstwo swoich zwolenni­ków, że wymienię tylko Jana Parandowskiego, Antoniego Słonimskiego czy Bruno Winawera. Wpływ Wellsa widoczny jest także w try­logii Jerzego Żuławskiego.

Popularność Wellsa wśród współczesnych może się dzisiaj, przy otwartym lekceważeniu przez tzw. poważną krytykę fantastyki, wydać niezrozumiała, ale HGW żył w epoce, w której granica pomiędzy aktualnym stanem wie­dzy i możliwościami, a nawet najbardziej wy­bujałymi fantazjami była bardzo płytka, chwiejna. Co roku dokonywano wówczas epo­kowych wręcz odkryć i wynalazków, przez co wiara w możliwości nauki dalece wykraczała poza jej możliwości faktyczne. To, co nam wydaje się archaiczne – opisy odkryć dokony­wanych w szopach i małych warsztatach – wtedy nikogo nie dziwiło, tak pracowali Daimler, Edison, Curie-Skłodowska. To teraz nad postępem technicznym pracują wielkie korpo­racje i fundacje naukowe, wówczas geniusz musiał mieć też sprawne dłonie.

Siła wizji Wellsa tkwi też w jego niezwyk­łej wyobraźni i pomysłowości. Rzadko się po­wtarzał, nie lubił też poprawiać istniejących już technik, jak na przykład czynił to Verne, ale szukał rozwiązań całkowicie nowatorskich. A pomimo pesymizmu wszechobecnego w je­go powieściach, tliła się w nich także maleńka iskierka nadziei, o czym pisał w jednym ze swych listów w 1939 roku: „myślę, że szanse są przeciwko człowiekowi, lecz warto z nimi walczyć”.

Książki o H. G. Wellsie

Cavor

H. G. Wells' Time Machine Universe

 • The Time Machine (National Observer serial version) (1894) [opowiadanie]
 • The Time Machine (1895) Wehikuł czasu, także w zbiorach: Opowieści fantastyczne, Kraina ślepców, w: Niewidzialny człowiek
 • The Final Men (1895) [opowiadanie]
 • Time Traveling (fragm The Time Machine) (1895) [opowiadanie]
 • The Definitive Time Machine (1987) zbiór opowiadań
 • The Time Machine (2008) [opowiadanie] z Chris Sasaki
 • Alternate Ending: The Last Voyage of the Time Machine (2009) [opowiadanie]
 • Cancelled Episode: The Return of the Time Traveller (2009) [opowiadanie]
 • The Time Traveller (2011) [opowiadanie]
 • Battling the Morlock (2011) [opowiadanie]

The Invisible Man

The War of the Worlds

Powieści

Zbiory opowiadań

 • The Stolen Bacillus and Other Incidents (1895)
 • Select Conversations with an Uncle (1895)
 • The Plattner Story and Others (1897)
 • Thirty Strange Stories (1897)
 • Tales of Space and Time (1899)
 • Twelve Stories and a Dream (1903)
 • The Country of the Blind and Other Stories (1911)
 • The Door in the Wall and Other Stories (1911)
 • Tales of Life and Adventure (1923)
 • The Country of the Blind (1923)
 • Tales of Wonder (1923)
 • The Empire of the Ants and Other Stories (1925)
 • The Obliterated Man and Other Stories (1925)
 • The Stolen Bacillus and Other Stories (1925)
 • The Short Stories of H. G. Wells (1927)
 • The Stolen Body and Other Tales of the Unexpected (1931)
 • The Favorite Short Stories of H. G. Wells (1937)
 • Short Stories: First Series (1940)
 • The Man Who Could Work Miracles (1943)
 • The Time Machine and Other Stories (Penguin version) (1946)
 • The Country of the Blind and Other Stories (1947)
 • 28 Science Fiction Stories of H.G. Wells (1952)
 • Tales of the Unexpected (1954)
 • Selected Short Stories (1958)
 • De Tijdmachine en Andere Verhalen (1959)
 • Best Stories of H. G. Wells (1960)
 • The Time Machine and Other Stories (Scholastic version) (1963)
 • The Valley of Spiders (1964)
 • The Inexperienced Ghost and Nine Other Stories (1965)
 • The Cone (1965)
 • Best Science Fiction Stories of H. G. Wells (1966)
 • Early Writings in Science and Science Fiction (1975)
 • The Time Machine (collection) (1976)
 • The Empire of the Ants (and Other Stories) (1977)
 • The Man With a Nose and Other Uncollected Short Stories of H. G. Wells (1984)
 • The Country of the Blind and Other Science-Fiction Stories (1997)
 • The Inexperienced Ghost (1998)
 • The Red Room and Other Stories (1998)
 • Selected Stories of H. G. Wells (2004)
 • The Country of the Blind (2005) Kraina ślepców
 • The Stolen Bacillus (2005)
 • The Country of the Blind, and Other Stories (2006)
 • The Man Who Could Work Miracles (2006) inny tytuł: A Dream of Armageddon: The Complete Supernatural Tales (2009)
 • A Porta no Muro (2010)
 • Man Who Could Work Miracles and Things to Come (2010)
 • H. G. Wells: Tales of the Weird and Supernatural (2011)
 • The Door in the Wall (2011)
 • Complete Short Story Omnibus (2011)
 • The Country of the Blind: and Other Science Fiction Stories (2011)
 • The Wife of Sir Isaac Harman & The Dream (nieznana)
 • Joan and Peter and The Country of the Blind (nieznana)
 • Cztery nowele grozy 2013
 • Opowiadania fantastyczne tom 1 2021
 • Opowiadania fantastyczne tom 2 2022

Omnibusy

 • A Quartette of Comedies (1928)
 • The Scientific Romances of H. G. Wells (1933)
 • Stories of Men and Women in Love (1933)
 • Seven Famous Novels (1934) inny tytuł: Seven Science Fiction Novels of H. G. Wells (1950)
 • Two Film Stories:Things to Come, Man Who Could Work Miracles (1940)
 • Tono-Bungay and A Modern Utopia (1953)
 • The Time Machine and The Man Who Could Work Miracles (1953)
 • The War of the Worlds and The Time Machine (1956)
 • Three Prophetic Novels of H. G. Wells (1960)
 • The Invisible Man / The War of the Worlds (1962)
 • War of the Worlds, the Time Machine and Selected Short Stories (1963)
 • Three Novels (1963)
 • The War in the Air, In the Days of the Comet, and The Food of the Gods (1963)
 • The Time Machine / The War of the Worlds (1964)
 • The Time Machine & The War of the Worlds (1968)
 • The Time Machine / The War of the Worlds: A Critical Edition (1977) z Frank D. McConnell
 • The Island of Dr. Moreau (novelization and original novel) (1977) z Ron Goulart
 • The Collector's Book of Science Fiction by H. G. Wells (1978)
 • Three Novels of the Future (1979)
 • Three More Novels of the Future (1981)
 • The Time Machine and The Invisible Man (1984)
 • The Works of H.G. Wells (1994)
 • Four Complete Novels (1994)
 • The Science Fiction: Volume 1 (1995) [omnibus]
 • The Time Machine / The Island of Doctor Moreau (1996)
 • The Science Fiction: Volume 2 (1996)
 • The Invisible Man & The Time Machine (1997)
 • Five Great Novels (2004)
 • H. G. Wells Collection: War of the Worlds And the Time Machine (2006)
 • The First Men in the Moon and The Sea Lady (2010)
 • The Invisible Man and the War of the Worlds (2010)
 • The Time Machine, The Invisible Man, The War of the Worlds (Everyman's Library (Cloth)) (2010)
 • H. G. Wells Classic Collection (2010)
 • H. G. Wells Classic Collection II (2011)
 • War of the Worlds & The Time Machine (2012)
 • The First Men in the Moon, The World Set Free and Short Stories (nieznany)
 • The New Machiavelli and The Food of the Gods (nieznany)
 • Kipps & The Research Magnificent (nieznany)
 • Mr. Britling Sees It Through and In the Days of the Comet (nieznany)
 • The Invisible Man, The Secret Places of the Heart and God the Invisible King (nieznany)
 • The History of Mr. Polly & The War in the Air (nieznany)
 • The Sleeper Awakes & Men Like Gods (nieznany)
 • Love and Mr. Lewisham & Marriage (nieznany)
 • Trzy opowiadania 2021 (zbiór polski)

Zredagowane antologie

Chapterbooks

 • The Star (1913)
 • Country of the Blind (1915)
 • The Adventures of Tommy (1928)
 • The Man Who Could Work Miracles (1931)
 • Man Who Could Work Miracles: A Film Story Based on the Material Contained in His Short Story (1936)
 • The Treasure in the Forest (1936)
 • The Camford Visitation (1937)
 • The Final Men (1940)
 • The Happy Turning: A Dream of Life (1945)
 • The Desert Daisy (1957)
 • A Story of the Days to Come (1976)
 • The Invisible Man (1977) z T. S. Gregory
 • The War of the Worlds (1978) z Lawrence Tamblyn
 • The Island of Dr. Moreau (1978) z Michael Kerr
 • The Time Machine (adapted) (1978) z Lawrence Tamblyn
 • The War of the Worlds (1998) z Bob Blaisdell
 • The War of the Worlds (2007) z Chris Sasaki
 • The Time Machine (2008) z Chris Sasaki
 • A Story of the Stone Age (2009)
 • War of the Worlds (2011) z Kathryn Lay

Nonfiction

 • Floor Games (1911)
 • The Outline of History (1920)
 • The Early H. G. Wells (1961) z Bernard Bergonzi
 • H. G. Wells in Love: Postscript to an Experiment in Autobiography (1984) z G. P. Wells
 • Experiment in Autobiography: Discoveries and Conclusions of a Very Ordinary Brain (Since 1866) (1984)
 • H. G. Wells: A Sketch of His Life and Works (2005)

Opowiadania

Inna twórczość

 • The Wheels of Chance (1896)
 • Love and Mr. Lewisham (1900) Miłość i pan Lawisham
 • Kipps, the Story of a Simple Soul (1905) inny tytuł: The Wealth of Mr. Waddy (1969)
 • Tono-Bungay (1908)
 • Ann Veronica (1909) Anna Weronika
 • The History of Mr. Polly (1910) Historia pana Polly
 • The New Machiavelli (1911) Nowy Machavelli
 • Marriage (1912)
 • The Passionate Friends (1913)
 • The Wife of Sir Isaac Harman (1914)
 • The Research Magnificent (1915)
 • Bealby; a Holiday (1915)
 • Boon, The Mind of the Race, The Wild Asses of the Devil, and the Last Trump (1915)
 • Mr. Britling Sees It Through (1916)
 • The Soul of a Bishop (1917)
 • The Undying Fire (1919) Nieśmiertelny ogień
 • The Outline of History(1920) Historia świata
 • A Short History of the World (1922) Krótka historia świata
 • The Secret Places of the Heart (1922)
 • Christina Alberta's Father (1925) Ojciec Krystyny Alberty
 • Meanwhile (1927)
 • The King Who Was a King (1929)
 • The Autocracy of Mr. Parham (1930)
 • The Bulpington of Blup (1932)
 • Brynhild (1937)
 • Apropos of Dolores (1938) Dolores
 • The Brothers (1938)
 • Babes in the Darkling Wood (1940)
 • You Can't Be Too Careful (1941)

Cytaty

 • "Zwierzę potrafi być zawzięte i przebiegłe, ale na to, by kłamać w żywe oczy, trzeba być stuprocentowym człowiekiem".

Herbert George Wells "Wyspa doktora Moreau"

 • "A kiedy sprawy tak się układają, że ludzie zaczynają odczuwać konieczność działania, zaraz znajdują się słabi albo tacy, co słabną na samą myśl o potrzebie ruszenia mózgiem, i zawsze wykombinują taką religię, co zabrania wszystkiego, górnolotną i głoszącą ufność i pokorę wobec prześladowców i poddanie się woli Stwórcy!"

Herbert George Wells "Wojna światów"

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony